��ST PRVN�

KURE
stranka bez hacku a carek =D<1>


JAK NA ��AVNAT� KU�E S DOKONALOU K�R�I�KOU?
O pe�en� ku�ete se v nejedn� rodin� vedou spory na �ivot a na smrt. Jak dlouho
se m� p�ct? Na b�i�e, nebo na z�dech? Nebo rad�ji ot��et? A jak poznat, �e u�
je hotov�, kdy� ka�d� trouba pe�e �pln�, ale �pln� jinak? P�i�el �as slo�it
zbran�, prozrad�me v�m p�r univerz�ln�ch rad, jak up�ct cel� ku�e ��avnat� a
nav�c i s k�upavou k�r�i�kou!

Pro n�koho je dokonal� ku�e samoz�ejmou sou��st� ka�d�ho ned�ln�ho
ob�da, pro jin� je jeho pe�en� no�n� m�rou. Maso je toti� uvnit� nedope�en�,
na povrchu vysu�en� a k��i�ka na povrchu nepo�ivateln�! A� u� pat��te do prvn�,
�i druh� skupiny, dost mo�n� se v�m dne�n� rady budou hodit. V�dy� st�le je co
zlep�ovat!

Za�n�te u� v obchod�!V chladic�ch boxech supermarket� v z�sad� naraz�te na dva druhy ku�at �
�rychl�ci�, kte�� se za 35 dn� sta�� narodit, vykrmit, sko�it na t�cek a
obalit igelitem, a pak druhy, kter� �ij� i t�eba t�ikr�t d�le. V p��pad�
prvn� skupiny je st�le je�t� hojn� roz���en� m�tus, �e jim do krmiva
p�id�vaj� hormony. Nic takov�ho! Normy Evropsk� unie jsou natolik p��sn�,
�e je to prakticky vylou�en�. To, �e ku�ata �ij� kr�tce a p�esto jsou
pom�rn� vzrostl�, je pouze d�sledkem kombinace v�hodn�ho k���en� druh�
slepic a kohout� a vhodn� zvolen�ho krmiva.

I p�esto ale plat� pravidlo, �e pokud ku�e �ije d�le a v lep��ch podm�nk�ch,
je jeho maso chutn�j�� a lep��. Pr�v� proto mnoz� d�vaj� p�ednost bio
kvalit� nebo pom�rn� ned�vn� novince se jm�nem Zlat� ku�e.

Na pultech vyb�rejte podle barvy k��e � sp��e ne� po kousku b�l�m jako mouka
s�hn�te po tom zdrav� nar��ov�l�m. A pozor, ku�e by nem�lo b�t v igelitov�m
obalu zapa�en�! O kvalit� se m��ete p�esv�d�it pozd�ji i doma � odd�lte
prsty ��st k��e od masa a pod�vejte, zda je na hranici prsou a b�icha
tukov� prou�ek. Pokud ano, vybrali jste spr�vn�!

--> Maso bude prope�en� a ��avnat�


Vykoupat a na pek��!

Po vyjmut� z obalu ku�e d�kladn� omyjte pod vla�nou tekouc� vodou. Pod�vejte
se i dovnit�, jestli tam nez�stala nap��klad �lu�, kterou p��padn� vy��zn�te.
Nezapome�te k��i je�t� pe�liv� prohl�dnout a mal� zbytky pe�� odstranit
pinzetou. Ku�e pot� osu�te pap�rov�mi ut�rkami.

Abyste nep�ebili chu� masa, doporu�uji to s ko�en�m a ingrediencemi p��li�
nep�eh�n�t,� rad� kucha� Daniel Pra�ivka, �ku�e osolte zvenku i zevnit�,
p��padn� pou�ijte pep�, grilovac� ko�en� nebo mletou papriku. Do pek��ku
rozprost�ete trochu nadrobno pokr�jen� cibule, do stran polo�te na p�l
p�ekrojenou palici �esneku, na v�e polo�te ku�e a podlijte vodou. To by
m�lo �pln� sta�it!

Ku�e se tak� r�do p��tel� s bylinkami a m�slem. Tymi�n, rozmar�n nebo t�eba
�alv�j posekejte a sm�chejte s m�rn� zm�kl�m m�slem. Sm�s pak prsty vet�ete
pod k��i � prsa pak nebudou such� a chu� bylinek je cel� prostoup�! Bylinky
m��ete spolu s cel�m jablkem nebo citronem nal�dovat i dovnit�.

PAR�DN� K�R�I�KA
M�te-li chu� experimentovat, p�elijte ku�e t�sn� p�ed dope�en�m smetanou,
ve kter� jste rozm�chali najemno strouhan� s�r.
Pe�en� je starost

Aby v�m n�pl� ku�ete b�hem pe�en� nevycestovala ven, vyplat� se ku�ec�
stehna zk���it. K sob� je m��ete p�ichytit kouskem alobalu nebo k��i u
otvoru na��znout pod�ln� tak 1 centimetr od kraje a konec stehna mezerou
provl�knout.

Troubu p�edeh�ejte na 230 stup�� Celsia, ku�e polo�te do pek��ku na z�da,
p�iklopte poklic� a pe�te. Zhruba po 25 minut�ch teplotu sni�te na 180
stup�� Celsia (u horkovzdu�n�ch trub na 165), ku�e oto�te, p�elijte
v�pekem, zp�tky p�iklopte a pe�te dal��ch 25 minut. Pot� ku�e znovu
oto�te a vra�te do trouby. Po deseti minut�ch pokli�ku odklopte, p�elijte
v�pekem a nechte vytvo�it k�upavou k�r�i�ku. Vyplat� se v troub� zapnout
funkci gril �i teplotu op�t zv��it nad 200 stup�� Celsia.

Jak poznat, �e u� �je�?

Zp�sob�, jak zjistit, �e u� je ku�e hotov�, existuje hned n�kolik.
Babi�ky rad� zkusit po 40 minut�ch odd�lit krou�iv�m pohybem stehenn�
kost od ku�ete. Pokud to jde � m�te hotovo. Vyplat� se tak� pro��znout
stehno a� ke kosti a p�esv�d�it se, zda maso uvnit� nen� r��ov�.
Dob�e poslou�� i kuchy�sk� teplom�r, kter� zap�chnete dovnit� � maso
by m�lo m�t uvnit� 80 stup�� Celsia, na prsou 75.

Hotov� ku�e vyndejte z trouby, zabalte do alobalu, nechte p�r minut �doj�t�
a pod�vejte, s ��m je jen libo.


Dobrou chu�!

hlavn� strana rozvrh | fototgalerie | 4. strana | 5. strana | 6. strana | filmy | ivt |powered by WOO | LEVN� HOV�Z� ZDE | COMMERCE | DONATE | SUBSCRIBE | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT |