�� BURGER
��ST DRUH�BURGER


BURGER


BURGER


BURGER


BURGER

BURGER JEDNA B�SEG!
1.Jak vybrat maso?
Z�kladem burgeru je hov�z� maso. M�lo by b�t sp�ae tu�n�ja�, tak okolo 20 %
tuku, ide�ln� je p�edn� hov�z�. "Nekupujte mlet� maso, o kter�m nev�te, co v
n�m je," rad� Matoua Petr��. Kvalita masa je podle n�j pro burger naprosto
z�sadn�. Neplat� tu ani n�hodou nic jako "v~dy� to stejn� namelu, tak je
jedno, co to je". Kvalita masa se projev� nejen v chuti, ale i p�i p��prav�.

2.Jak je uml�t?
"Maso melte pokud mo~no t�sn� p�ed grilov�n�m," doporu�uje burgerov� m�g.
"Je vhodn� ho ml�t t�sn� po vynd�n� z lednice, za co nejni~a� teploty. T�m
zabr�n�te odd�lov�n� tuku p�i mlet�."
Nepou~�vejte rozmrazovan� nebo dlouho usklad�ovan� maso. Krom� toho, ~e
nebude burger dobr�, m�~e se st�t, ~e v�m v�bec nebude dr~et pohromad�,
~e se bude vysuaovat, ~e z n�j jednoduae bude podr�~ka.
Podle kvality a vyzr�losti masa volte hrubost mlet�. "M�kk�, vyzr�l� masa
sta�� ml�t jednou na hruba�m ml�nku, �erstv�, obzvl�at� pr�myslov� chovan�
kravi�ky je v�tainou t�eba ml�t dvakr�t, ide�ln� jednou na hruba�m a jednou
na jemn�ja�m ml�nku," doporu�uje Petr��. "C�lem mlet� ale nen� ud�lat z
masa paatiku, tak~e s mlet�m opatrn�, maso by m�lo m�t hruba� strukturu
a jakoby se kouskovat."
3.Jak maso ochutit?
Maso na burger p�edem neochucujte. Vytvarujte z masa placku o n�co v�ta�,
ne~ je hamburgerov� houska, a jenom ji jemn� posolte a opep�ete t�sn� p�ed
polo~en�m na gril. Nic v�c. "S burgerem zach�zejte prost� �pln� stejn� jako
se steakov�m masem," prozrazuje jednoduch� trik majitel bistra.

4.Jak burger grilovat?
Masovou placku polo~te na gril, m�rn� ji p�itla�te a nechte do poloviny
prop�ct bez ot��en�. D�ky p�itla�en� na za��tku se v�m maso nevyboul� a
nezkrout�, tak~e je nen� pot�eba nijak tvarovat.
burger
Do burgeru nemus�te d�t nutn� �erstvou zeleninu, m�~ete ji tak� kr�tce
ogrilovat
Sta�� se dr~et velikosti housky a masov� kole�ko ud�lat o n�co v�ta�
(na grilu se trochu smrskne). V polovin� grilov�n� maso oto�te. "Nikdy burger
neot��ejte v�ce ne~ jednou, m�~ete ho zbyte�n� poakodit a nav�c d�te zbyte�n�
aok a��v�m uvnit� masa," upozor�uje.
"Dobu grilov�n� moc neporad�m, proto~e se dramaticky lia� podle typu a
zralosti masa a st��� zv��ete," dod�v� Petr��. "Pohybuje se mezi dv�ma
minutami u naaich Aberdeen Angus a osmi minutami na ka~dou stranu, tak~e
nezb�v�, ne~ to na prvn�m burgeru prost� vyzkouaet."
Po grilov�n� nechte maso chv�li na tal��i odpo�inout, aby do sebe vt�hlo
zp�t a��vy, kter� se grilov�n�m uvolnily.

5.Jakou housku zvolit?
Na burgery pou~�vejte sp�ae hutn�ja�, brioakov� housky z m�slov�ho t�sta.
L�pe do sebe dok�~ou vs�knout a��vy, jsou chutn�ja� a m�n� se rozpadaj�.
P�ed pod�v�n�m ka~dou housku na grilu kr�tce otoustujte na vnit�n�ch stran�ch.
"Pokud nem�te m�slov� t�sto, jemn� housku na vnit�n�ch stran�ch pot�ete
povolen�m m�slem a dejte otoustovat na chvilku na gril, jen aby zr�~ov�la.
Povrch se pak zpevn�, houska k�upe a m�n� se rozpad�. Nemluv� o tom, ~e je
chu�ov� lepa�," ��k� specialista.

6.��m burger naplnit?
Co do burgeru d�te, je naprosto na v�s a vaaich chut�ch. "Nebojte se
experimentovat," nab�d� Petr��. C�lem podle n�j je, aby byly p�i ka~d�m
kousnut� vaechny chut� c�tit a ~�dn� nep�eb�jela ostatn�.

Z�kladem burgeru je grilovan� mlet� hov�z� maso a sofistikovan� vrstven�
ingredienc�
"Nem� cenu n�kam d�vat houbu, kdy~ ji pak pod vrstvou t�eba ostr� om��ky
v�bec nec�t�te," m�n�. "A rad�m ka~dou surovinu, kterou do burgeru d�v�te,
upravit - raj�e nebo cibulku kr�tce ogrilovat, slaninu op�ct... Nen� nutn�
m�t v burgeru syrovou zeleninu, jak je v �esku �ast�m zvykem. J� s�m nem�m
r�d, kdy~ maj� jednotliv� vrstvy r�znou teplotu a u n�s v Dishi proto
krom� sezonn�ch sal�t� v burgerech syrovou zeleninu prakticky nenajdete,"
dod�v� Matoua Petr��.
P�i vrstven� by maso m�lo v~dy p�ij�t dol�. "Pokud by houska nesnesla
vst�eb�v�n� a��vy a rozpadala se, pak dejte pod maso t�eba list sal�tu,
aby se v�m nerozmo�ila," podot�k�. Po�ad� vrstev potom volte tak, aby v�m
p�i sm��knut� burgeru a p�i j�dle po sob� vrstvy neklouzaly a burger se
nerozj�~d�l v ruk�ch.

LEVN� HOV�Z� ZDE

Mno~stv�: pro 4 osoby

600 g �erstv� mlet�ho hov�z�ho p�edn�ho masa
4 hamburgerov� housky - brioaky
4 siln�ja� pl�tky slaniny
svazek rukoly
4 pl�tky chu�ov� v�razn�ja�ho s�ra, ide�ln� italsk� fontina
4 pl�tky kvalitn�ho sal�mu typu prosciutto v�razn�ja� chuti, nap�. italsk� coppa
4 s�rov� chipsy z pikantn�ja�ho s�ra
4 l~i�ky majon�zy
s�l, pep�

1. Maso rozd�l�me na �ty�i stejn� velk� d�ly, vytvarujeme do kulat� placky o
n�co v�ta�, ne~ je pr�m�r housky, a polo~�me na rozp�len� gril. Vedle polo~�me
pl�tky slaniny. V polovin� pe�en� oto��me jak burgery, tak slaninu. Na maso
d�me pl�tek s�ra a nech�me rozpustit.
2. Hotov� sund�me z grilu a nech�me na tal��i odpo��vat. Mezit�m si rozkroj�me
housky a nech�me na grilu na chvilku z vnit�n�ch stran otoustovat.
3. Pot� vrstv�me odspoda: spodn� polovina housky, majon�za, rukola, maso se
s�rem, slanina, s�rov� chips, copa, majon�zou pomazan� horn� ��st housky a
p�iklop�me. M�~eme pod�vat.
) hlavn� strana rozvrh | fototgalerie | 4. strana | 5. strana | 6. strana | filmy | ivt |powered by WOO | LEVN� HOV�Z� ZDE | COMMERCE | DONATE | SUBSCRIBE | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT |